«Механізми економічного управління підприємством в умовах сталого розвитку» Алексеева Н. И - страница 13


Література:

  1. Гриценко Л.Л., Височина А.В. Збалансована система показників як інструмент оцінювання стратегій підприємства // Актуальні проблеми економіки. – 2012. - №3(129). – с.161-167

  2. Королькова І., Королькова О. Щодо управління вартістю підприємства на основі збалансованої системи показників // Економіка «Механізми економічного управління підприємством в умовах сталого розвитку» Алексеева Н. И - страница 13 підприємства. – 2010. - № 9. с. 49- 51

  3. Обуховський С. Збалансована система показників в Україні: проблеми запровадження та шляхи вирішення // Економічний аналіз. – 2010. - № 6. – с. 470-472

  4. Шліхта В.М. Особливості використання системи збалансованих показників як інструменту впровадження інноваційних змін // Актуальні проблеми економіки. – 2011. - № 8(122). – с «Механізми економічного управління підприємством в умовах сталого розвитку» Алексеева Н. И - страница 13. 243- 249


Матьєва Г.С.

Харківський державний університет харчування та торгівлі


^ Визначення стану системи управління економічною діяльністю торговельного підприємства


У сучасних умовах господарювання, особливої актуальності набуває питання щодо визначення об'єктивного оцінювання стану «Механізми економічного управління підприємством в умовах сталого розвитку» Алексеева Н. И - страница 13 системи управління підприємством. Саме адекватне оцінювання стану системи управління є необхідною передумовою впровадження різноманітних коригуючих заходів, розроблення стратегії стійкого розвитку, виявлення факторів і резервів підвищення платоспроможності підприємства, подальшого ефективного його розвитку.

Численні наукові дослідження свідчать «Механізми економічного управління підприємством в умовах сталого розвитку» Алексеева Н. И - страница 13, що врахування дійсного стану системи управління, під час розроблення перспективних управлінських рішень, дає змогу своєчасно виявити та усунути вади у діяльності підприємства, знайти резерви покращення його стану, забезпечити сумісність обраної стратегії з «Механізми економічного управління підприємством в умовах сталого розвитку» Алексеева Н. И - страница 13 можливостями підприємства. Питання, що стосуються діагностики стану системи управління підприємства, досліджували такі вітчизняні та іноземні науковці, як: В. Раппопорт, Е. Короткова, І. Ансофф, Ф. Аунапу, А. Ковальов, І.А. Бланк, Л «Механізми економічного управління підприємством в умовах сталого розвитку» Алексеева Н. И - страница 13.В. Руденко [1, c.113].

Проте, незважаючи на значний науковий доробок учених і практиків з цієї теми, мала важливих питань, із методології та методики оцінювання стану системи управління торговельним підприємством, потребують подальшого розроблення, глибокого вивчення «Механізми економічного управління підприємством в умовах сталого розвитку» Алексеева Н. И - страница 13 та формування нових ідей, підходів та інструментів дослідження.

Стабільний економічний розвиток торговельних підприємств України залежать великою мірою від використання сучасних інноваційних наукових інструментів щодо визначення стану системи управління. Оскільки «Механізми економічного управління підприємством в умовах сталого розвитку» Алексеева Н. И - страница 13, грамотне та своєчасне виявлення стану системи управління підприємством виступає запорукою стійкого збалансованого розвитку підприємства в стратегічній перспективі.

Таким чином, в боті обґрунтовано визначення стану системи управління торговельним підприємством через розрахунок інтегрального показника загальної «Механізми економічного управління підприємством в умовах сталого розвитку» Алексеева Н. И - страница 13 оцінки рівня стійкості розвитку (RSD) підприємства, за формулою (1):

RSD= (1)

де n – кількість груп показників.

RE; RC; RI – кортеж показників, що характеризують рівень стійкості розвитку економічної, соціальної та інноваційної складової стійкого розвитку «Механізми економічного управління підприємством в умовах сталого розвитку» Алексеева Н. И - страница 13 торговельного підприємства.

Результати розрахунку інтегрального показника загальної оцінки рівня стійкого розвитку, які спрямовано на визначення стану системи управління економічною діяльністю підприємства, наведені у табл.1.

Таблиця 1 – Інтегральний показник загальної оцінки рівня стійкого розвитку торговельних підприємств «Механізми економічного управління підприємством в умовах сталого розвитку» Алексеева Н. И - страница 13 Харківської області

 Підприємства

2010 рік

2011 рік

Відхилення,+/-

Темп змін,%

Кластер A

1

ВАТ "Промінь"

0,732

0,759

0,027

103,704

2

ТОВ "Плюс"

0,686

0,671

-0,016

97,705

3

^ ВАТ "ГАРАНТ"

0,742

0,749

0,008

101,051

4

ТОВ "Атлант"

0,747

0,733

-0,013

98,196

5

ТОВ "Базальт"

0,646

0,664

0,017

102,677

6

ТОВ "Будос"

0,701

0,715

0,014

102,013

7

ТОВ "Інтерсервіс"

0,667

0,681

0,013

101,968

8

ПП "Екопан"

0,761

0,764

0,003

100,417

9

ЗАТ "Харківдерев"

0,714

0,695

-0,019

97,344

10

ТОВ "Меркурій"

0,705

0,729

0,025

103,483

Кластер Б

11

ВАТ "Пiвденспецбуд"

0,795

0,756

-0,039

95,097

12

^ ПАТ «Механізми економічного управління підприємством в умовах сталого розвитку» Алексеева Н. И - страница 13 "ГОНГ"

0,672

0,662

-0,011

98,379

13

ТОВ "Шельф"

0,725

0,709

-0,016

97,821

14

^ ПАТ "ХДБК"

0,691

0,682

-0,009

98,634

15

ТОВ "Мокош"

0,794

0,766

-0,027

96,553

16

ТОВ "Радиант"

0,706

0,703

-0,003

99,594

17

ТОВ "Батискаф"

0,774

0,773

-0,001

99,840

18

ТОВ "Наутілос"

0,711

0,715

0,004

100,628

19

ТОВ "Сталь"

0,796

0,773

-0,023

97,102

Як видно з даних наведених в таблиці 1 можна зробити висновок, що для підприємств кластеру А характерним є підвищення «Механізми економічного управління підприємством в умовах сталого розвитку» Алексеева Н. И - страница 13 рівня стійкості на 2%, а для підприємств кластеру Б навпаки – зниження на 2%.

Для оцінки стану системи управління економічною діяльністю торговельних підприємств Харківської області розроблено шкалу значень, яка варіюється від 0 до +1 (табл.2).

Таблиця 2 – Шкала значень стану «Механізми економічного управління підприємством в умовах сталого розвитку» Алексеева Н. И - страница 13 системи управління економічною діяльністю торговельного підприємства

Діапазон значень RSD

Стан системи управління

RSD >0,8

Ідеальний

0,69< RSD<0,79

Ефективний

0,55< RSD < 0,68

Допустимий

0,45< RSD < 0,54

Задовільнений

0,35< RSD < 0,44

Критичний

RSD<0,34

Катастрофічний


Зазначимо, що визначення стану системи управління економічною діяльністю підприємства здійснено з метою ідентифікації придатна існуюча система управління «Механізми економічного управління підприємством в умовах сталого розвитку» Алексеева Н. И - страница 13 на підприємстві до потенційних можливостей зростання чи ні, оскільки в умовах невизначеності зовнішнього середовища головними чертами, якими виновата володіти система, для збереження стійкого положення на ринку, є гнучкість та швидкість пристосування до «Механізми економічного управління підприємством в умовах сталого розвитку» Алексеева Н. И - страница 13 змін. Зазначимо, визначення стану системи управління виступає базою для виявлення можливих траєкторій зміни існуючого стану системи на більш якісний.

Отже, застосування запропонованого підходу до визначення стану системи управління економічною діяльністю торговельного підприємства має важливе «Механізми економічного управління підприємством в умовах сталого розвитку» Алексеева Н. И - страница 13 значення для фінансової діяльності підприємства, оскільки дає змогу об’єктивно оцінювати якість рішень, які було прийнято на підприємстві.


Література:

1. Ільчук О.О. Значення діагностики фінансового стану в системі управління торговельним «Механізми економічного управління підприємством в умовах сталого розвитку» Алексеева Н. И - страница 13 підприємством / О.О. Ільчук // Науковий Вісник НЛТУ України . – 2011. Вип.21.18. – С.112-116.

2. Орєхова К.В. Оцінювання фінансової стійкості підприємства з урахуванням руху капіталу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук / К.В. Орєхова. – Харків «Механізми економічного управління підприємством в умовах сталого розвитку» Алексеева Н. И - страница 13. – 2010. – 20 с.


Тимохина О.А.

помощник

Марущак А.В.

ДонНУЭТ имени Миши Туган-Барановского


^ ПУТИ Увеличения ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ


Переход к рыночной экономике поставил ряд принципно новых задач, важная из которых эффективное внедрение кадрового «Механізми економічного управління підприємством в умовах сталого розвитку» Алексеева Н. И - страница 13 потенциала. Одним из важных качеств теории и практики управления являются трудовые ресурсы. Они играют решающую роль, так как являются основным элементом производственных сил общества. Количество, структура, высококачественное состояние и нрав использования трудовых ресурсов «Механізми економічного управління підприємством в умовах сталого розвитку» Алексеева Н. И - страница 13 представляют базу экономического развития предприятия.

Неувязка действенного использования трудовых ресурсов остается одной из животрепещущих социально-экономических заморочек Украины. Одним из критериев эффективности управления трудовыми ресурсами является увеличение производительности труда «Механізми економічного управління підприємством в умовах сталого розвитку» Алексеева Н. И - страница 13. В рыночных отношениях принципиальное значение приобретает рациональное управление трудовым потенциалом компаний, установление хороших трудовых пропорций [1].

Термин «трудовые ресурсы» употребляется с целью свойства работников предприятия как 1-го из частей его ресурсного потенциала [2].

Суть производительности труда, причины «Механізми економічного управління підприємством в умовах сталого розвитку» Алексеева Н. И - страница 13 её повышения рассматриваются в учебной и повторяющейся литературе многими создателями, такими как: Богиня Д.П., Дементьев М.Ю., Еремизина М.И., Есинова Н.И., Калина А.В.

Закономерный нрав увеличения производительности труда «Механізми економічного управління підприємством в умовах сталого розвитку» Алексеева Н. И - страница 13 не означает, что подходящий для народного хозяйства рост производительности труда может быть достигнут сам по для себя. В критериях реализации причин рыночных отношений, а именно, развитие личной принадлежности, внедрения полного «Механізми економічного управління підприємством в умовах сталого розвитку» Алексеева Н. И - страница 13 хозрасчета и самофинансирования, аренды и арендных отношений, принципиально знать, какие причины оказывают влияние на увеличение производительности труды, какие из их тормозят его, какие имеются пути и резервы роста [3]. Потому при исследовании «Механізми економічного управління підприємством в умовах сталого розвитку» Алексеева Н. И - страница 13 вопросов производительности труда нужно разглядеть всю совокупа причин, путей и резервов роста производительности труда.

Под факторами роста производительности труда понимают движущие силы, источники, в итоге воздействия которых меняется уровень производительности труда. Причины «Механізми економічного управління підприємством в умовах сталого розвитку» Алексеева Н. И - страница 13 производительности труда очень многообразны и многогранны, потому на макро- и микроуровне для целей прогнозирования и планирования роста производительности труда, также их системного восприятия используются разные группировки. На рис. 1 отражена систематизация причин роста «Механізми економічного управління підприємством в умовах сталого розвитку» Алексеева Н. И - страница 13 производительности труда.Рис. 1. – Систематизация причин, воздействующих на рост производительности труда

Материально-технические причины увеличения производительности труда включают создание, освоение и внедрение новейшей техники; освоение и применение прогрессивных технологий; увеличение свойства и конкурентоспособности продукции на внутреннем и «Механізми економічного управління підприємством в умовах сталого розвитку» Алексеева Н. И - страница 13 наружном рынках.

К организационно-экономическим и структурным факторам относятся перестройка производства под требования рынка; улучшение организации производства; развитие прогрессивных структур и функций управления созданием и персоналом, увеличение свойства продукции.

Экономико «Механізми економічного управління підприємством в умовах сталого розвитку» Алексеева Н. И - страница 13-правовые и нормативные причины делают вещественные, административные и методические предпосылки для увеличения производительности труда на всех уровнях и зависят от роли страны и правительства в содействии субъектам реального сектора экономики в работе по «Механізми економічного управління підприємством в умовах сталого розвитку» Алексеева Н. И - страница 13 увеличению производительности труда.

Причины, вещественно стимулирующие работников, включают увеличение уровня тарифной ставки; улучшение системы оплаты труда; улучшение системы поощрений и др.

Социально-психологические причины играют также огромную роль в повышении производительности труда. Они «Механізми економічного управління підприємством в умовах сталого розвитку» Алексеева Н. И - страница 13 определяются стилем управления в подразделениях, на предприятии в целом; мотивацией управления экономикой.

Причины роста производительности труда и пути ее увеличения на уровне предприятия числятся приоритетными и сразу являются залогом «Механізми економічного управління підприємством в умовах сталого розвитку» Алексеева Н. И - страница 13 увеличения производительности труда на макроуровне.

Внедрение каждой группы причин конкретно связано с анализом имеющихся резервов вероятного увеличения производительности труда в определенных организационно-экономических критериях производства по каждому структурному производственному подразделению и предприятию «Механізми економічного управління підприємством в умовах сталого розвитку» Алексеева Н. И - страница 13 в целом.

Под резервами роста производительности труда понимают неиспользованные реальные способности экономии издержек живого и овеществленного труда. Резервы употребляются и вновь появляются под воздействием разных причин (рассмотренных выше). Количественно наличие резервов можно найти как разницу «Механізми економічного управління підприємством в умовах сталого розвитку» Алексеева Н. И - страница 13 меж достигнутым и очень вероятным уровнями производительности труда за определенный просвет времени. Принято систематизировать резервы по уровню их появления (рис.2):Рис. 2. – Систематизация резервов по уровню их появления

Общегосударственные — это макроэкономические резервы. Их внедрение «Механізми економічного управління підприємством в умовах сталого розвитку» Алексеева Н. И - страница 13 влияет на рост производительности труда в реальном секторе экономики страны.

Межотраслевые резервы определяются необходимостью улучшения межотраслевых связей, транспортных потоков продукции, укрепления договорной дисциплины меж предприятиями различных отраслей.

Отраслевые резервы указывают на «Механізми економічного управління підприємством в умовах сталого розвитку» Алексеева Н. И - страница 13 способности увеличения производительности труда за счет развития действенной специализации и кооперации компаний снутри определенной отрасли экономики.

Наибольшую группу резервов роста производительности труда составляют внутрипроизводственные резервы.

Все выше изложенное содействует активизации деятельности «Механізми економічного управління підприємством в умовах сталого розвитку» Алексеева Н. И - страница 13, делает комплекс критерий для рационального использования трудового потенциала, обеспечивая этим наращивание производительности экономики местности, а с ней и ее прибыльности.

Таким макаром, методом перестройки управления трудом с учетом рыночных принципов можно «Механізми економічного управління підприємством в умовах сталого розвитку» Алексеева Н. И - страница 13 достигнуть увеличения эффективности производственной деятельности, обеспечить успехи в конкуренции. Совсем разумеется, что, делая упор на рычаги стимулирования труда, можно достигнуть подъема производительности работников определенного предприятия.


Литература:

1. Богиня Д.П., Грішнова О.А. Основи економіки праці «Механізми економічного управління підприємством в умовах сталого розвитку» Алексеева Н. И - страница 13. [навч. посіб.] / [Д.П. Богиня, О.А. Грішнова] – К.: Знання-Прес, 2006. – 313 с.

2. Есинова Н.И. Экономика труда и социально-трудовые дела. [навч. посіб.] – Х.: Кондор, 2007. – 464 с.

3. Мортиков В., Мотлякова А.  Петрова «Механізми економічного управління підприємством в умовах сталого розвитку» Алексеева Н. И - страница 13 Т. Професійний розвиток трудових ресурсів: ефектівність трудових ресурсів / Т.Петрова //Україна: аспекти праці. – 2010. – №2.


Тимохина О.А.

помощник

Мацкевич Н.А.

ДонНУЭТ имени Миши Туган-Барановского


^ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ


В текущее время экономическое «Механізми економічного управління підприємством в умовах сталого розвитку» Алексеева Н. И - страница 13 развитие предприятия определяется не столько технологией производства, размещением производственных сил, организационно-экономическими составляющими и объемом инвестиций, сколько обеспеченностью предприятия компетентным, деятельным персоналом, способным брать на себя ответственность за достижение целей предприятия и «Механізми економічного управління підприємством в умовах сталого розвитку» Алексеева Н. И - страница 13 принимать рациональные решения в сложной и изменчивой обстановке, также наличием системы действенного управления персоналом в организации. Эти причины все почаще играют доминирующую роль в процессах конкурентноспособной борьбы и являются средством обеспечения действенной «Механізми економічного управління підприємством в умовах сталого розвитку» Алексеева Н. И - страница 13 деятельности предприятия. Не считая того, управление персоналом является одним из важных направлений в стратегии современной организации, так как в критериях развития высоко технологичного производства роль человека увеличивается, и к его возможностям, уровню познаний и квалификации «Механізми економічного управління підприємством в умовах сталого розвитку» Алексеева Н. И - страница 13 предъявляются все более высочайшие требования.

Действенное управление персоналом на предприятии нереально без точного механизма оценки эффективности управления, позволяющего установить действительную ситуацию на предприятии, выявить слабенькие места и дать советы «Механізми економічного управління підприємством в умовах сталого розвитку» Алексеева Н. И - страница 13 для ее улучшения [1].

В общем случае под эффективностью понимают соотношение издержек и результатов. При анализе эффективности труда оценивают соотношение прибыли от данного вида деятельности и соответственных издержек труда.

В текущее время нет «Механізми економічного управління підприємством в умовах сталого розвитку» Алексеева Н. И - страница 13 одного подхода к оценке эффективности системы управления персоналом организации. Ряд создателей предлагают оценивать эффективность системы управления персоналом по конечным результатам деятельности организации за определенный период. Сравнивая плановые и достигнутые результаты (прибыль, себестоимость продукции, срок окупаемости «Механізми економічного управління підприємством в умовах сталого розвитку» Алексеева Н. И - страница 13 финансовложений и др.) можно оценить эффективность работы персонала как совокупного публичного работника [2].

Условно характеристики эффективности управления персоналом можно поделить на три главные группы:

Характеристики состояния кадров дают управлению статистические данные, анализируя которые, сопоставляя их с подобными показателями фаворитов отрасли, также отслеживая динамику «Механізми економічного управління підприємством в умовах сталого розвитку» Алексеева Н. И - страница 13 конфигураций этих характеристик снутри компании, управляющий может выявлять вероятные зоны неблагополучия в области управления персоналом.

К таким показателям можно отнести:

Отклонение данных характеристик в худшую сторону от фаворитов отрасли или от значений, существовавших в компании в прошлых периодах, дает управлению сигнал о том, что в системе управления персоналом есть «Механізми економічного управління підприємством в умовах сталого розвитку» Алексеева Н. И - страница 13 трудности, требующие решения.

Характеристики эффективности работы сотрудников предоставляют информацию о том, как высока отдача от работников компании. Изменение данных характеристик в худшую сторону сначала говорит о неблагополучной системе мотивации и квалификации «Механізми економічного управління підприємством в умовах сталого розвитку» Алексеева Н. И - страница 13 служащих. К таким показателям можно отнести:

Характеристики эффективности процессов работы с персоналом – это главные индикаторы тех результатов, на получение которых ориентирован «Механізми економічного управління підприємством в умовах сталого розвитку» Алексеева Н. И - страница 13 соответственный процесс.

К примеру, это могут быть такие характеристики, как:

Для каждого процесса управления персоналом можно выделить несколько главных характеристик, но получать информацию по данным показателям без помощи информационной системы очень трудно [3].

Оценка эффективности управления персоналом включает последующие «Механізми економічного управління підприємством в умовах сталого розвитку» Алексеева Н. И - страница 13 этапы:

- анализ штатного расписания и принципа выделения структурных «Механізми економічного управління підприємством в умовах сталого розвитку» Алексеева Н. И - страница 13 подразделений;

- оценка удовлетворенности персонала. [4]

Из вышесказанного можно прийти к выводу, что создание системы оценки эффективности управления персоналом является неотъемлемым условием удачного управления трудовыми ресурсами организации, что в свою очередь обеспечивает «Механізми економічного управління підприємством в умовах сталого розвитку» Алексеева Н. И - страница 13 эффективную экономическую деятельность предприятия. Сейчас механизм оценки управления персоналом является недостаточно разработанным. Непременно, система характеристик, нужных для определения эффективности управления, нуждается в доработке. Решение этой задачки позволит беспристрастно оценивать эффективность «Механізми економічного управління підприємством в умовах сталого розвитку» Алексеева Н. И - страница 13 организационных и соц мероприятий, уточнять задачки и цели. Таким макаром, улучшение оценки эффективности как системы процедур станет средством, помогающим оценить качество системы управления персоналом и соответственно повысит результативность работы предприятия.


Литература:

  1. Полянов «Механізми економічного управління підприємством в умовах сталого розвитку» Алексеева Н. И - страница 13 В.П., Воробьева И.С. Улучшение оценки эффективности управления персоналом // Вісник Хмельницького національного університету. Т. 3. Економічні науки. – 2009. – №6. – С. 188-191. Код доступа: http://masters.donntu.edu.ua/2012/fknt/karas/library/article4.htm

2. [Электронный ресурс «Механізми економічного управління підприємством в умовах сталого розвитку» Алексеева Н. И - страница 13] Архивное и кадровое делопроизводство. Эффективность управления персоналом: понятие и подходы к оценке. Код доступа: http://arkadacentre.ru/effektUpravPers.htm

3.[Электронный ресурс] 1С. Анализ эффективности управления персоналом. Код доступа: http://v8.1c.ru/hrm «Механізми економічного управління підприємством в умовах сталого розвитку» Алексеева Н. И - страница 13/effectivnost_upravleniya_personalom/

4. [Электронный ресурс] Центр HR технологий «Персона Грата». Оценка эффективности управления персоналом и ее составляющие. Код доступа: http://www.hr-personagrata.ru/ocenka-effektivnosti-upravleniya-personalom.htm


Тимохіна О.А.

асистент

Мінченко П.О.

ДонНУЕТ «Механізми економічного управління підприємством в умовах сталого розвитку» Алексеева Н. И - страница 13 імені Михайла Туган-Барановського


^ МАРКЕТИНГ ПЕРСОНАЛУ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ


Сучасні надшвидкі інформаційні зміни у всіх сферах діяльності, щоденне оновлення інформації та безперешкодний доступ удобно до будь-яких «Механізми економічного управління підприємством в умовах сталого розвитку» Алексеева Н. И - страница 13 інформаційних джерел створюють надзвичайно сприятливі умови для розвитку бізнесу в усьому світі і в Україні та для появи численної кількості нових гравців на ринку удобно в усіх сферах діяльності. В таких надзвичайно «Механізми економічного управління підприємством в умовах сталого розвитку» Алексеева Н. И - страница 13 жорстких конкурентних умовах єдиним чинником розвитку бізнесу є диференціація з поміж соперників. Однією з найважливіших точок диференціації є відмінний сервіс, якість якого безперечно передбачає домінуючу роль працівників у процесі його надання. Саме якість, а не «Механізми економічного управління підприємством в умовах сталого розвитку» Алексеева Н. И - страница 13 кількість наданих послуг визначає продуктивність обслуговуючого персоналу та забезпечує ефективність компанії в цілому. Сучасним інструментом підвищення продуктивності праці обслуговуючого персоналу є внутрішній маркетинг або маркетинг персоналу.

Проблеми теоретичних нюансів внутрішнього «Механізми економічного управління підприємством в умовах сталого розвитку» Алексеева Н. И - страница 13 маркетингу досліджували, як вітчизняні так і зарубіжні вчені: Анн Х., Армстронг Г., Багієв В., Близнюк С., Вонг В., Гаркавенко С., Єсіна Л., Котлер Ф., Лавлок К., Морган Р., Пайн А., Панкрухин А., Павлова О «Механізми економічного управління підприємством в умовах сталого розвитку» Алексеева Н. И - страница 13., Рихтер Х та інші вчені.

Метою статті є дослідження сутності і значення маркетингу персоналу у підвищенні продуктивності праці на українських підприємствах.

Маркетинг персоналу гармонійно пов'язує воєдино інтереси учасників бізнес «Механізми економічного управління підприємством в умовах сталого розвитку» Алексеева Н. И - страница 13-відносин: підприємства, споживача і персоналу.

Відповідно до різних точок зору, концепцію маркетингу персоналу можна розглянути з трьох сторін:

1) маркетинг персоналу, як система взаємовідносин організації з персоналом;

2) маркетинг персоналу, як внутріфірмова філософія «Механізми економічного управління підприємством в умовах сталого розвитку» Алексеева Н. И - страница 13 ринкової орієнтації;

3) маркетинг персоналу, як удобна реалізація нової стратегії організації (або коригування старої) [1].

Однією із визначальних складових задоволення клієнта, на сьогоднішній денек, є якість обслуговування і формування у споживача лояльності до компанії. Однак «Механізми економічного управління підприємством в умовах сталого розвитку» Алексеева Н. И - страница 13, якість послуги тісно пов’язана сьогодні із продуктивністю і, на думку К. Лавлока, ці показники мають розглядатися, як єдине ціле. Спільним у цих визначеннях можна відзначити кількісний нюанс створення цінності за будь «Механізми економічного управління підприємством в умовах сталого розвитку» Алексеева Н. И - страница 13-який проміжок часу, тобто темпи створення чого-небудь. Однак ці поняття не розкривають якісної сторони продуктивності, яка останнім часом грає все більшу роль, особливо стосовно підприємств, що надають послуги. "Якість - це і є кінцевий «Механізми економічного управління підприємством в умовах сталого розвитку» Алексеева Н. И - страница 13 продукт розумової праці" [3] . Продуктивною можна вважати тільки таку працю, результатом якої є виробництво лише якісної продукції і, відповідно, послуг, що в кінцевому випадку, здатні задовольняти потреби клієнта. Однак, якість «Механізми економічного управління підприємством в умовах сталого розвитку» Алексеева Н. И - страница 13 обслуговування – суб’єктивне поняття і визначається споживачем, тим, як клієнт сприймає цю якість.

В сучасних умовах з’являється все більше нових компаній, які захоплюють нові сегменти ринку. Однак, по мірі розвитку бізнесу, керівництво «Механізми економічного управління підприємством в умовах сталого розвитку» Алексеева Н. И - страница 13 нередко не помічає внутрішнього роз’єднання персоналу та розлагодження взаємостосунків, одночасно вимагаючи підвищення продуктивності праці. Виходячи з того, що на робочому місці працівники проводять більшу частину свого часу, вони повинні мати «Механізми економічного управління підприємством в умовах сталого розвитку» Алексеева Н. И - страница 13 можливість не тільки професійно і творчо реалізувати для себя, а й відчувати для себя комфортабельно психологічно, що неможливо без створення і підтримки положительного емоційного налаштування на боту. В українських компаніях, як правило «Механізми економічного управління підприємством в умовах сталого розвитку» Алексеева Н. И - страница 13, не приділяють достатньо уваги внутрішньому клімату і професійній співпраці між відділами. Вся маркетингова увага зосереджується на зовнішньому розвитку компаній: рекламних заходах, боротьбі з соперниками, захопленню нових територій і нових ринків [2].

Однак, необхідним є реальне усвідомлення «Механізми економічного управління підприємством в умовах сталого розвитку» Алексеева Н. И - страница 13 того факту, що ринок – це, перш за все, клієнт, а з клієнтом працює персонал. І від того, наскільки маркетингово-орієнтованим є сьогодні персонал організації, настільки лояльним 100є клієнт. В будь-якій «Механізми економічного управління підприємством в умовах сталого розвитку» Алексеева Н. И - страница 13 організації працівники можуть бути і споживачами, що потребують певних послуг, які надає організація (заробітна плата, реалізація творчого і професійного потенціалу, спілкування). Компанія в свою чергу теж потребує досвіду і професійних «Механізми економічного управління підприємством в умовах сталого розвитку» Алексеева Н. И - страница 13 вмінь кожного спеціалі100.

Тому в управлінні цими взаємовідносинами доцільно було б застосовувати маркетингові принципи, що дозволяють регулювати взаємодію пересічних працівників, керівників та функціональних відділів компанії. Ці принципи формують маркетинг персоналу.

Основним завданням маркетингу персоналу «Механізми економічного управління підприємством в умовах сталого розвитку» Алексеева Н. И - страница 13 є збалансованість інтересів не окремих суб'єктів, а всіх учасників процесу виробництва, споживачів, підприємців та персоналу. Контактний персонал не зможе надавати якісно послугу, якщо він не буде задоволений умовами праці та «Механізми економічного управління підприємством в умовах сталого розвитку» Алексеева Н. И - страница 13 її оплатою і не буде верно розуміти цілі організації, а також, якщо ця послуга не буде подобатися йому самому.

Маркетинг орієнтує кожного працівника компанії думати про клієнта і робити все для «Механізми економічного управління підприємством в умовах сталого розвитку» Алексеева Н. И - страница 13 того, щоб створювати і підтримувати уявлення про клієнта як про вищу цінність, яку необхідно задовольнити.

Однак існують шляхи підвищення продуктивності, що призводять не тільки до підвищення якості обслуговування, а, отже, задоволеності клієнтів, але також і «Механізми економічного управління підприємством в умовах сталого розвитку» Алексеева Н. И - страница 13 виникнення їх лояльності та партнерства. В якості таких заходів ми бачимо залучення клієнтів в сервісний процес. Чим більшою мірою клієнти залучені до створення послуги, тим більше потенційний вплив вони «Механізми економічного управління підприємством в умовах сталого розвитку» Алексеева Н. И - страница 13 мають на процес, в якому беруть участь. Можна припустити, що якщо клієнтам надається можливість интенсивно брати участь у процесі обслуговування, то час на надання послуги, в силу їх компетенції, значно скоротиться, отже, підвищиться продуктивність, а «Механізми економічного управління підприємством в умовах сталого розвитку» Алексеева Н. И - страница 13 також збільшиться задоволеність споживачів, так як вони самі, беручи участь в процесі надання послуги, можуть своєчасно коригувати процес з урахуванням його запитів. Залучення клієнта у процес надання послуги формує «Механізми економічного управління підприємством в умовах сталого розвитку» Алексеева Н. И - страница 13 вже дещо інші відносини між продавцем та її споживачем. Ці нові відносини розглядаються як партнерські і призводять до довготривалого співробітництва, а це вже інший вищий рівень відносин.

Організація заходів щодо маркетингу персоналу є одним «Механізми економічного управління підприємством в умовах сталого розвитку» Алексеева Н. И - страница 13 із завдань спеціалі100 з маркетингу. Ці входи повинні включати внутри себя дослідження внутрішнього ринку, донесення до працівників цінностей компанії, інформації про продукти, їх якість та особливості, цінову політику та формування «Механізми економічного управління підприємством в умовах сталого розвитку» Алексеева Н. И - страница 13 лояльності працівників як до продуктів так і до компанії.

Всі працівники повинні чітко розуміти функції відділу маркетингу та його значення, яке полягає у виявленні і задоволенні потреб споживачів, а відповідно і підвищенні ефективності бізнесу.

Для «Механізми економічного управління підприємством в умовах сталого розвитку» Алексеева Н. И - страница 13 просування корпоративної ідеї в серця працівників, відділом маркетингу можуть застосовуватись ті ж самі засоби, що і при боті із зовнішнім ринком: рекламні носії (внутрішній електронний вісник), акції, розіграши, конкурси, кейсове навчання персоналу «Механізми економічного управління підприємством в умовах сталого розвитку» Алексеева Н. И - страница 13 та ін. [3].

Кожен працівник має бути носієм певного (приклнного) ставлення до товару і до компанії. Одним із інструментів формування такового ставлення – є залучення працівників до розробки нових продуктів (конкурс на найкращу ідею «Механізми економічного управління підприємством в умовах сталого розвитку» Алексеева Н. И - страница 13, назву, пакування, обговорення функціональних властивостей нового продукту на внутрішньому форумі компанії тощо). Продукт, або послуга можуть бути предметом розіграшу серед сімей працівників. Таким чином відбувається адаптація працівників до продукту і «Механізми економічного управління підприємством в умовах сталого розвитку» Алексеева Н. И - страница 13 лише потім можна починати виведення його на зовнішній ринок. Тільки так формується цілісність і злагодженість роботи всієї організації, в якій не тільки працівники, а і різні функціональні відділи є клієнтами один «Механізми економічного управління підприємством в умовах сталого розвитку» Алексеева Н. И - страница 13 1-го і отримують відповіденьке лояльне ставлення. Така злагоджена бота є неодмінним чинником підвищення продуктивності праці. Адже натхненні, закохані у свій продукт, працівники працюють з більшою інтенсивністю ніж інші.memorial-stranica-2.html
memorialnaya-doska-atamanu-dutovu-vnov-na-svoem-meste-rossijskaya-blagotvoritelnost-v-zerkale-smi.html
memorialnij-kompleks-v-s-novoselenginsk-mogili-dekabristov-n-a-bestuzheva-i-k-p-torsona-dom-kupca-starceva-v-sele-novoselenginsk-o-nem-i-pojdet-rech-v-moej-rabote.html